(Svenska nedan) A playful but deep journey into your consciousness through dance, guided meditation and well founded, spiritual practice, allowing you to connect with your guides, nature spirits, dragons, angels and other loving beings. Also deceased loved ones. All taking place in a safe space, including protection against bad influences.

You will also learn methods on how to distinguish bad entities from good ones, and all the varieties in between. Even angels are sometimes not perfect!

The goal of this workshop is to open and/or strengthen your psychic powers in a safe manner with long lasting effects. You will also learn how to turn your psychic ability “off and on”.

The workshop will take place in English if needed, otherwise in Swedish.

WHERE Studio Touch, Väringgatan 25, Stockholm

WHEN 13-16 Sunday 20th of November

COST 590 Swedish Crowns incl. VAT and tea as well as snacks

TO ATTEND please write an email to susan@florries.net – LIMITED NUMBER OF PLACES!

DISCLAIMER
Coming to me, except for an Empowerment Coaching, is a question of faith. Results are not guaranteed.

ABOUT ME

– Meditated, psychic since early childhood
– Given private sessions since 2003 and workshops since 2016
– 25 years of experience with spiritual and personal development
– Daily spiritual practice
– Attended workshops and seminars, therapy
– Assisted teachers in sessions and ceremonies
– Dance, performance
– Global Guidance Officer, project manager, concept developer, space holder, circle leader, conflict solver and moderator in intentional communities
– Made films, music, wrote poetry and told an ever evolving creation story called A Fairy Tale since 2003 to audiences of up to 1500 people.

REFERENCES
https://www.florries.net/references/ (scroll down for spiritual work)

————

En lekfull men djup resa in i ditt medvetande genom dans, guidad meditation och välgrundad, andlig praktik som låter dig komma i kontakt med dina guider, naturandar, drakar, änglar och andra kärleksfulla varelser. Även dina nära och kära som har gått över till andra sidan. Allt sker i ett säkert space, inklusive skydd mot dåliga energier.

Du kommer också att lära dig metoder för hur man kan skilja onda varelser från goda, samt alla variationer däremellan. Tom änglar är ibland inte perfekta!

Målet med denna workshop är att öppna och/eller stärka dina mediala krafter på ett säkert sätt med långvariga effekter. Du kommer också att lära dig hur du sätter “av och på” din mediala förmåga.

Workshopen kommer att äga rum på engelska om det behövs, annars på svenska.

VAR Studio Touch, Väringgatan 25, Stockholm

NÄR 13-16, söndagen den 20 nov

KOSTNAD 590 kr inkl. moms och te samt snacks

ANMÄLAN till susan@florries.net BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER!

VAR VÄNLIG NOTERA
Att komma till mig, förutom för en Empowerment Coaching, är en fråga om tro. Resultat kan inte garanteras.

OM MIG

– Mediterat samt medial sedan tidig barndom
– Givit privata sessioner sedan 2003 och workshops sedan 2016
– 25 års erfarenhet av andlig och personlig utveckling
– Dagliga andliga övningar
– Medverkat i workshops och seminarier, terapi,
– Assisterade lärare vid sessioner och ceremonier
– Dans, performance
– Global Guidance Officer, projektledare, konceptutvecklare, spaceholder, cirkelledare, konfliktlösare och moderator inom ideella organisationer
– Gjort filmer, musik, skrivit poesi och berättat en ständigt föränderlig skapelseberättelse som heter A Fairy Tale sedan 2003 för publik på upp till 1500 personerREFERENSER
https://www.florries.net/references/ (scrolla ned för spirituellt arbete)